KOS pomáhá na západě

KOS pomáhá na západě

Projekt je financován ČESKONĚMECKÝM FODEM BUDOUCNOSTI

Idea a cíle projektu

Cílem projektu je psychosociální i praktická podpora a pomoc lidem na Chebsku, kteří se v důsledku Koronaviru ocitli v situacích, které už nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Právě v těchto dnech se situace v chebské nemocnici vyhrotila do míry, kdy musel zdravotnický personál rozhodovat, kdo z nemocných Covidem dostane přednost v kvalitnější zdravotnické péči. Pozornost tomu ve velké míře věnovaly i celostátní sdělovací prostředky. Neúnosné napětí, pocity úzkosti, ohrožení a bezmoci se ve velké míře šíří nejen mezi zdravotníky, ale i široké veřejnosti. S poptávkou po, supervizi, podpůrných setkáních, terapii, krizové intervenci, sociálním poradenství, koučování či doprovázení pozůstalých se na naši organizaci obrací stále více lidí. V našem projektu chceme tuto naléhavou poptávku řešit. Zprostředkujeme potřebnou odbornou terapeutickou, sociální i poradenskou intervenci konkrétním lidem, kteří si ji nemohou z finančních důvodů dovolit, a kteří jsou v situaci, kdy se bez ní již neobejdou. Potřebují okamžitou podporu, doprovázení, supervizi či dokonce krizovou intervenci. Psychoterapie hrazené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jsou v našem Karlovarském kraji fyzicky nedostupné. V seznamu terapeutů není nikdo místní, dostupné jsou pouze on line terapie, které si musí klient zaplatit ze svého a teprve potom čeká na proplacení od pojišťovny. To je pro spoustu lidí nereálné. Nemají "našetřeno" na terapii, ani nemohou čekat na proplacení. Lidé, kteří klienty VZP nejsou, jsou úplně bez šance. Tuto neutěšenou situaci chceme v našem projektu zmírnit. Chceme se zaměřit i na pomoc praktickou. Zdravotníci z nemocnice poptávají např. zajištění nákupů, které by jim někdo spolehlivý udělal a předal po ukončení směny v nemocnici. To by bylo možné v rámci projektu na krizovou dobu zajistit. Kurýr, který to bude mít na starost, bude místní občan, který kvůli Covidu přišel o příjem, či jeho část.

Předmět projektu (Popište prosím, jak chcete dosáhnout výše uvedených projektových cílů.) Nabídneme konkrétním lidem komplexní psychosociální pomoc. Jejich příběhy a potřeby budeme prostřednictvím našich kontaktních pracovníků s nimi osobně konzultovat a vytvoříme pro ně takovou pomoc, která odpovídá jejich potřebám. Soustředit bychom se chtěli na ty skupiny lidí, které v současnosti vnímáme jako nejohroženější. Je to zdravotnický personál -sestry a lékaři v nemocnici a na záchrance, sociální pracovníci a pečovatelé, rodiče samoživitelé, pozůstalí-lidé, kteří v důsledku Covidu ztratili blízkého člověka, lidé v krizi v důsledku Covidu- ztráta zaměstnání, rozpad vztahu, finanční krize, úzkosti ze společenské izolace, nezvládnutí distanční výuky dětí. Podporu chceme poskytnou také studentům VOŠ Cheb (budoucím sociálním pracovníkům), z nichž nyní někteří předčasně ukončují studium z důvodu nezvládání všech nároků a komplikací, které jim Koronavirus do života přinesl. V našem strukturálně postiženém regionu, kde je po kvalifikovaných sociálních pracovnících velká poptávka, chceme tuto situaci výrazně zmírnit.

V projektu budou zapojeni kontaktní pracovníci, kteří budou poptávku konkrétních lidí mapovat a budou s nimi definovat jejich zakázku, potřeby, které je nutné řešit primárně a jsou akutní. Chceme se držet individuálního přístupu. Dle této zakázky budeme klienty propojovat s jednotlivými odborníky: psychoterapeuti, sociální pracovníci, supervizor, kouč, mentor, krizový intervent, poradce pro pozůstalé. Naším záměrem je využívat co nejvíce to půjde místní personální kapacity, které v Karlovarském kraji máme. Zároveň chceme lidem dát možnost volby např. face to face terapie, poradenství X on line terapie, on line poradenství. Důraz bude kladen na zakázku a pocit bezpečí klientů. Celý náš projekt bude realizován za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření. Kromě poradenské, supervizní a terapeutické podpory počítáme také se zajištěním potravinových balíčků pro rodiče samoživitele, kteří se v průběhu našeho projektu ocitnou ve finanční tísni (nebude jim včas vyřízena sociální dávka, nepřijde včas výživné). Potravinový balíček bude určen na překlenutí krátkého časového intervalu. Spolupracovat bychom chtěli s dobrovolníky z organizace Nádech, kteří ohrožené rodiny v Chebu i Aši zabezpečují a se samoživiteli pracují. Pokud peníze nevyčerpáme, vrátíme je. Stejně bychom vraceli nevyčerpané prostředky na ostatní aktivity v projektu.

Předpokládaný průběh projektu

Projekt de facto nepotřebuje přípravnou fázi, už nyní máme zmapovanou konkrétní poptávku od výše zmíněných cílových skupin. Jsme také v kontaktu s terapeuty, supervizory, poradci i sociálními pracovníky, kteří mají volné kapacity pro klienty z Chebska. Projekt by tedy běžel od 1.2.2021 do 30.6.2021. dle poptávky ze strany klientů, dle jejich zakázky a časových možností. Po konzultaci se zkušenými terapeuty nebudeme počty hodin spolupráce s jednotlivými klienty pevně stanovovat. Max počet hodin terapie/koučování/poradenství pro jednoho zájemce bude stanoven na deset. Kontaktní pracovníci projektu budou s klienty ve spojení a budou mít přehled o tom, kolik jednotlivých intervencí (socio či psychoterapeutických) je k dispozici pro další potřebné a kolik jich poptává konkrétní člověk, počet intervencí bude také konzultován s odborníkem, který je poskytuje. Hodiny všech intervencí budou evidovány, za dodržení pravidel mlčenlivosti (využijeme jednoduché kódování). Kontaktní pracovníci se budou starat o své konkrétní cílové skupiny.

Konkrétní výsledky projektu

Výstup našeho projektu nebude hmatatelný. Naším cílem je přinést úlevu lidem, kteří to v náročné pracovní či osobní situaci potřebují. Každého zapojeného účastníka v poradenství, terapii,supervizi, koučování poprosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který bude dostupný i on line. Kurýr bude mít evidenci počtu zajištěných nákupů. Sociální pracovníci budou mít evidenci počtu intervencí, které udělali. Nákupy samoživitelům v krizové situaci doložíme konkrétními účty stejně jako pohonné hmoty. Bude-li to možné a dostaneme souhlas účastníků, budeme pořizovat fotodokumentaci. V minulém projektu podpořené FB, jsme realizovali velmi úspěšnou výstavu pro veřejnost. Bude-li to reálné, rádi bychom to zopakovali opět v rámci open air festivalu Chebské dvorky.

Přínos projektu Přínos pro česko-německé vztahy (CZ)

Přínos projektu pro jeho účastníky Účastníkům našeho projektu chceme poskytnout především úlevu. Chceme jim, pomoci lépe unést těžké životní situace, ve kterých se ocitli kvůli dopadům pandemie Koronaviru. Pomoc má být dostupná, ve všech podobách a sférách, ve kterých je poptávaná. S cílovými skupinami projektu jsme při psaní projektové žádosti byli v úzkém kontaktu a reagujeme tak na zakázku, kterou nám říkají zdravotníci i záchranáři v nemocnici v Chebu, sociální pracovníci, studenti vyšší odborné školy, rodiče samoživitelé, lidé kteří ztratili blízkého člověka, lidé kteří ztratili zaměstnání. Některé pracovní pozice, které v projektu máme chceme prioritně nabídnout lidem, kteří ztratili část či celý příjem. Vidíme tedy smysl a přínos projektu nejen v pomoci terapeutické a poradenské, ale i v pomoci praktické. Obstarání nákupů pro zdravotníky, kteří nám pouze předají svůj seznam a po službě jim bude předán nákup, je velmi vítanou nabídkou, kterou zdravotníci chtějí. Za přínos projektu považujeme už i samotný fakt, že je zaměřen na Cheb a Chebsko, lidé zde v době, kdy je na tom nemocnice nejhůře v republice mají pocit, že jsou zapomenutí, nikdo jim nepomůže, ani se jich nezastane. My máme možnost tuto frustraci naším projekt zmírnit. Máme možnost nabídnou konkrétní pomoc v přirozené komunitě, kde nás lidé znají, důvěřují nám a máme zde dobré jméno. Jsme přesvědčeni, že právě to je přidaná hodnota projektu, nabídka konkrétní pomoci, přijde od lidí, kteří tu žijí a pracuji, ne od nějaké "anonymní krizové linky" či organizace, která zde v místě nepůsobí. Lidé nás tu velmi dobře znají díky naší akceschopnosti v první vlně pandemie, předpokládáme, že i to je pro projekt přínosem- nebudou se stydět říci "ano, já pomoc potřebuji" O projektu chceme v rámci možností a zachování identity účastníků informovat veřejnost prostřednictví pravidelných "Kosích hlášení" na FB naší organizace i spřátelených platforem.

Přínos projektu pro veřejnost v obou zemích a pro česko-německé vztahy

Projekt je zaměřen pouze na Česko. Ačkoli je v současné době v oběhu Petice Výzva ministru zdravotnictví ČR: Otevřete hranice sanitkám! ve které občané své postoje k zoufalé situaci zdravotníků vyjadřují https://1url.cz/ZzcVU nabídka konkrétní adekvátní pomoci ze strany státu nepřichází. Ministr dokonce realitu popírá! https://1url.cz/QzcVv Psychické i fyzické vyčerpání zdravotníků i záchranářů je obrovské. Německé reakce na naši situaci sledujeme pouze ve sdělovacích prostředcích.

Praxe v oblasti, které se projekt týká (CZ)

V první vlně pandemie Covid jsme velmi účinně pomáhali s výrobou a distribucí ochranných pomůcek pro první linii. Čerpali jsme poprvé podporu z Česko- německého fondu budoucnosti. Byli jsme zde zvoleni projektem měsíce května. Podpoře a pomoci potřebným se naše organizace věnuje dlouhodobě. Vše lze najít na www.kosas.cz. Členové i dobrovolníci naší organizace jsou vzdělaní a zkušení profesionálové, kteří působí v sociální práci, poradenství, vzdělávání, koučování, zdravotnictví, psychosociální pomoci, jsou to také zdravotníci z hospicové péče, psychoterapeuti. Máme velmi dobré zasíťování nejrůznějších organizací a odborníků v našem kraji i městě Chebu. Díky intezivním a spolehlivým kontaktům s absolventy a studenty vyšší odborné školy sociální práce v Chebu máme hustou informační síť, která je schopná pomoci s tipováním klientů pro náš projekt. Chceme, aby peníze z projektu byly čerpány zejména v našem kraji, budeme tedy vyhledávat a využívat místní odborníky a služby. Zapojíme také lidi, kteří o část svých příjmů přišli kvůli pandemii. V průběhu druhé vlny a znovu i nyní zajišťuje naše dobrovolnická síť dodávky "energie" pro první linii. Vozíme do chebské i sokolovské nemocnice to, co naší dobrovolníci napečou, navaří či nakoupí jako symbolické poděkování za obětavou práci našich zdravotníků. K našim dodávkám přidáváme i symbolická vyznamenání a osobní poděkování. Zde jsou odkazy na videa dokumentující naše dobrovolnické aktivity na podporu zdravotníků. https://www.youtube.com/watch?v=i1n_FLqXSLM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=BNof4ayRoZU&feature=emb_logo

Za Komunitní osvětové společenství autorka projektu Mgr. Lucie Poláková