Rosteme společně na západě

Název projektu: Rosteme společně na západě

Název projektu v angličtině: We grow together in the west

Grantová výzva: Active Citizens Fund - Základní granty 2021 

Žadatel: Komunitní osvětové společenství z. s.

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2022

Datum ukončení projektu: 31. 3. 2024

Zaměření: Posílení neziskových organizací (základní) - 2. kolo, 2021 

Koordinátor projektu: Mgr. Lucie Poláková; e-mail: polakova@kosas.cz

Navazující projekt na KOS ROSTE. Vzděláme členy KOS a další iniciátory změn z NNO v regionu, zvýšíme jejich osobní i  personální kapacity.  Posílíme  postavení 4 NNO v regionu. Podpoříme rozvoj konkrétních talentů ve strukturálně postiženém regionu, kde v NNO nejsou finance na růst. 10 lidí s potenciálem rozvoje dostane individuální mentorskou a vzdělávací podporu dle svých potřeb a na základě bilanční diagnostiky. Růstem a definicí cílů je provede profesionální kouč. Zvýší svůj potenciál pro svoji práci a pro realizaci nových projektů v Karlovarském kraji, před transformací celého regionu.

Anotace projektu v angličtině

Follow-up project to KOS ROSTE. We will educate KOS members and other initiators of change from NGOs in the region, increasing their personal and staff capacity.  We will empower 4 NGOs in the region. We will support the development of specific talents in a structurally affected region where there is no funding for growth in the NGOs. 10 people with development potential will receive individual mentoring and training support according to their needs and based on a balance diagnosis. A professional coach will guide them through growth and goal definition. They will increase their potential for their work and for the implementation of new projects in the Karlovy Vary Region, before the transformation of the whole region.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Závěrečné hodnotící zprávy účastníků 

ZZ hodnotíci zpráva o činnosti KOS.pdf